תנאי שימוש


*תקנון השימוש באתר הנ"ל נכתב בלשון זכר אך האמור בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.


קדימון

אתר "ROT Express" (להלן "האתר") הוא אתר המשתמש כאתר (להלן "האתר") ייצוגי עבור "חברת ROT Express" והנך מוזמן לקחת בו חלק בכפוף להסכמתך לתנאי השימוש אשר יפורטו להלן. בנוסף השימוש באתר זה על כל תכניו והשירותים המוצעים לקהל המבקרים עשויים להשתנות מעת לעת או בהתאם לסוג התוכן. הנהלת האתר שומרת לעצמה הזכות לעדכן את תנאי השימוש המוצגים להלן מעת לעת וללא התראה או אזכור מיוחד בערוצי האתר השונים.


 כללי :

א. תקנון זה להלן מסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמש או הלקוח.

 ב. האתר משמש כאתר מידע אודות החברה ופעילותה, לרבות על שירותי ההפצה והלוגיסטיקה הניתנים על ידה, וכן על תנועת המשלוחים הנמסרים עבור לקוחות החברה (להלן: "השירותים"). האמור בתקנון זה, לרבות תנאי השימוש בו להלן, אינם גורעים ואינם באים במקום כל הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התנאה אחרים הקיימים ו/או שיהיו קיימים בין החברה לבין הלקוח או המשתמש באתר. יובהר כי הסכם ו/או הסדר ו/או הצעה ו/או התנאה הקיימת ו/או שיהיו קיימים בין החברה לבין הלקוח או המשתמש באתר זה גוברים על כל הוראה בתקנון זה, ובכל מקרה של סתירה בין הוראות ההסכם לבין הוראות תקנון זה, יגברו הוראות ההסכם. במקרה שהוראות ההסכם שותקו הוראות תקנון זה יגברו על הוראות ההסכם.

 ג. כל הפעולות ו/או השימושים ו/או השירותים דרך האתר, לרבות באמצעות שיחה עם נציג מכירות ו/או תפעול ו/או בקשה לקבלת מידע כפופות להוראות תקנון זה בהעדר הוראה ו/או הסכם אחר וכי בכפוף לדין ו/או להסכם אחר החל בין הצדדים, לא תהיה למשתמש או ללקוח ו/או או למי מטעמם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור לכך.

 ד. השימוש באתר ובתכנים המוצעים בו ניתן כמות שהוא ( as-is). כל המידע והנתונים הכלולים באתר, לרבות מידע אודות השירותים המוצעים דרך האתר, מעודכנים ונכונים אך ורק ליום המצוין בהם או לצדם.


הוראות התקנון:

 א. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכי, בכפוף לדין ו/או הסכם החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.

 ב. זמינות המידע והשירותים המוצעים במסגרת האתר אינה תמידית ולעתים אף כפופה להסכמים של החברה ו/או מי מטעמה עם צדדים שלישיים, לפיכך החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לעדכן ו/או לבטל ו/או להסיר יישום, שירות, או תוכן ספציפי מהאתר, מעת לעת, באופן מידי וללא התראה מראש ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך. 

ג. תקנון האתר חל על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר כדוגמת אפליקציות,טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם, טאבלטים וכיו"ב. כמו כן תקנון האתר חל על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים. 

ד. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לנכונות הפעולות. זכויות קניין רוחני:

 א. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, בין אם רשומים ובין אם לאו, באתר ובכל חלק בו, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, שירותים המוצעים בו, עיצוב, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול באתר, בין בממשק החיצוני, בין בקוד מקור ובין בקוד יעד - הוא של החברה בלבד או של צדדים שלישיים, לפי העניין והן מוגנות על ידי חוקי זכויות היוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

 ב. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק , להכניס שינויים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, בין אם נרשמו ובין אם לא, תמונות, טקסטים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה, ללא הסכמתה המפורשת לכך בכתב ומראש. 

ג. הגבלת השימוש באתר מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא החברה רשאית למנוע ממשתמש ו/או מלקוח מלעשות כל שימוש באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

 א .המשתמש ו/או הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין ו/או הסכם הקיים בין הצדדים.

ב .המשתמש ו/או הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה.

ג .המשתמש ו/או הלקוח מסר לחברה פרטים שגויים או לא מעודכנים . 

ד. המשתמש ו/או הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות אך לא רק, ביצוע פעולות במרמה או ללא הרשאה .  

*חובות המשתמש ו/או הלקוח השימוש באתר כפוף לתנאים הבאים:

 א. הזכות לעשות שימוש במידע, בתכנים, ובשירותים המצויים באתר נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש ו/או הלקוח. אין לעשות כל שימוש מסחרי בכל אלה למטרות רווח כלשהן והמשתמש אינו רשאי להרשות שימוש כלשהו במידע, בתכנים כאמור לצדדים שלישיים כלשהם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. מובהר כי אין לעשות שימוש במידע ובתכנים המתפרסמים באתר לצורך הצגתם ברשת האינטרנט ו/או בשירות אחר כלשהו, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה לכך בכתב ומראש ובכפוף לתנאי ההסכמה כאמור, אם וככל שתינתן. המשתמש ו/או הלקוח מתחייב כי, למעט על פי הקבוע במפורש בתקנון זה, המשתמש ו/או הלקוח יימנע מלאגור מידע ותכנים הכלולים באתר באמצעות תוכנות מסוגים שונים או יפיץ מידע ותכנים כאמור ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית או לכל מטרה אחרת.

 ב. המשתמש ו/או הלקוח מתחייב לעשות שימוש באתר, במידע, בתכנים, בשירותים המופצים או הכלולים בו אך ורק על פי החוק ובהתאם להוראות תקנון זה. 

ג. המשתמש ו/או הלקוח מתחייב שלא לקשר (link )לאתר ו/או להשתמש בו ו/או במידע, בתכנים, ובשירותים הכלולים בו לצורך העלאה, הורדה, הפצה, פרסום או שידור של:

 1. מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת פרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.

 2 .מידע או חומר אחר האסור לפרסום או לשימוש, בשל היותו בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, גזענות או תוכן בלתי ראוי;.

3. מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של החברה ו/או של צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר.

 4. מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של החברה.


 ד. המשתמש ו/או הלקוח מתחייב שלא לעשות שינויים ו/או להתערב בצורה כלשהי בקוד המקור של האתר ו/או המידע ו/או התכנים הכלולים בו ולא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם שעלולים לפגוע או לגרום נזק לאתר ו/או לחברה ו/או לצדדים שלישיים אחרים כלשהם.

 ה. המשתמש ו/או הלקוח מסכים כי, מבלי לפגוע בכל זכות אחרת של החברה, במקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש ו/או הלקוח באתר אינו מתיישב עם תנאי השימוש ו/או כל דין ו/או כל הסכם הקיים בין הצדדים, היא תהיה רשאית להפסיק פעילותו של המשתמש ו/או הלקוח בשירותי האתר, לרבות על ידי חסימת מספר IP, להתחקות אחר השימוש של המשתמש ו/או הלקוח באתר, להעביר את דפוסי התנהגות המשתמש לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מפעילות המפרה של המשתמש ו/או הלקוח כן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים. 


 מדיניות ביטולים:

לתשומת לבך, עסקה שמבוצעת באמצעות האתר בכרטיס אשראי הינה מוגדרת כ- עסקת מכר מרחוק בהתאם לסעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן. לקוח המבקש לבטל את העסקה יודיע על כך טלפונית ובכתב. הלקוח יוכל לבטל את העסקה בכפוף להוראות סעיף 14ג' לחוק הגנת הצרכן בהודעה מראש למנהלי האתר במועד שנקבע ובכפוף למדיניות האתר.תוכן האתר

האתר הופק בשאיפה לספק לכם את המידע המוצג להלן ללא הפרעות אך יתכנו בשל שיקולים טכניים, תקלות צד ג או אחרים, הפרעות בזמינות האתר. ולכן בעלי האתר אינם יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין לכם בכל עת ולא יינתן כל פיצוי כספי או אחר בשל הפסקת השירות באתר.

קישורים לאתר חיצוניים אינם מהווים ערובה כי מדובר באתרים בטוחים, איכותיים או אמינים וביקור בהם נעשה על דעתכם האישית בלבד ונמצאים בתחום האחריות הבלעדי של המשתמש באתר.

התכנים המוצעים באתר הינם בבעלותם הבלעדית של בעלי האתר ואין לעשות בהם שימוש אשר נוגד את האמור בתקנון זה, למעט במקרים בהם צוין אחרת או במקרים בהם צוין כי זכויות היוצרים שייכים לגוף חיצוני. במקרים אלו יש לבדוק מהם תנאי השימוש בקישור המצורף ולפעול על פי המצוין באתר החיצוני לו שייכים התכנים.ניהול משתמשים ומבקרים באתר

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש ובין אם על ידי חסימת כתובת הIP של המחשב שלו, כתובת הMACID של המחשב שלו או אפילו בהתאם למדינת המוצא ללא צורך לספק תירוץ אשר מקובל על הגולש.

צוות האתר / הנהלת האתר יעשה כל שביכולתו להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / מנויים הרשומים באתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע מוסכם בזאת כי לגולשים, משתמשים וחברים באתר לא תהיה כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.גילוי נאות

באתר זה עשוי לעשות שימוש בקבצי קוקיז (במיוחד עבור משתמשים רשומים ומנויים) ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים בכדי לשמור תיעוד סטטיסטי אנונימי של גולשים וניתוח תנועת הגולשים, הרגלי גלישה באתר וניתוח קליקים וזמן שהייה.

בכל העת ולבד מאשר גולשים המחוברים לאתר המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין ואין בו את שם הגולש או כל פרט מזהה אחר.איזור שיפוט

בעת שאתם עושים שימוש באתר ובמקרה בו התגלתה כל מחלוקת אתם מסכימים להלן כי האמור לעיל נמצא תחת סמכות השיפוט הבלעדי של החוק הישראלי תוך שימוש במערכת בתי המשפט הישראליים בלבד במחוז תל אביב.